O projekcie

Projekt „ Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest organizacja szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z e-usług, podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Dobczyce. Szkolenia będą skierowane do 120 uczestników w wieku 25+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+. Uczestnicy mikroprojektu wyłonieni zostaną w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

Każda osoba, która spełni kryteria rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie mogła wybrać szkolenie jakim jest zainteresowana. 

Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do placówek edukacyjnych na terenie gminy.