Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie

Celem projektu jest organizacja szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z e-usług, podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Dobczyce.
Szkolenia będą skierowane do 120 uczestników w wieku 25+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+.
Uczestnicy mikroprojektu wyłonieni zostaną w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

highlight

Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie

projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych